4.1 Sintaksa i prosti tipovi podataka
Tip podataka je atribut povezan sa delom podataka koji računarskom sistemu govori kako da tumači njegovu vrednost. Razumevanje tipova podataka obezbeđuje da se podaci prikupljaju u željenom formatu.
  • Binarni tipovi: memoryview, bytearray, bytes
  • Boolean Tip: bool
  • Numerički tipovi: float, int
  • Tip teksta: str
Byte
Ukratko, tip bajtova je niz bajtova koji su kodirani i spremni za skladištenje u memoriji/disku. Postoji mnogo tipova kodiranja (utf-8, utf-16, windows-1255), koji svi različito rukuju bajtovima. Objekat bajt se može dekodirati u str tip. Text karakteri se čuvaju u tipu byte.

Reči i rečenice u tekstu nastaju od znakova. Primeri znakova uključuju latinično slovo á ili kineski ideograf 請 ili devanagari znak ह.

Znakovi se čuvaju u računaru kao jedan ili više bajtova.

Dakle, kada unosite tekst pomoću tastature ili na neki drugi način, kodiranje karaktera preslikava znakove koje odaberete u određene bajtove u memoriji računara.
Da se prikaže tekst, čitaju se bajtovi nazad u znakove.
Boolean
Predstavlja vrednosti tačno i netačno. Kada radite sa logičkim tipom podataka, korisno je imati na umu da je ponekad logička vrednost takođe predstavljena kao 0 (za netačno) i 1 (za tačno) ili False i True.
Numerički tipovi
Ceo broj (int)
To je najčešći numerički tip podataka koji se koristi za čuvanje brojeva bez frakcione komponente (-707, 0, 707).

Pokretni zarez (float)
To je takođe numerički tip podataka koji se koristi za čuvanje brojeva koji mogu imati frakcionu komponentu, kao što to imaju npr. monetarne vrednosti (707,07, 0,7, 707,00).

Imajte na umu da se broj često koristi kao tip podataka koji uključuje i int i float tipove.
String ili tekst
To je niz znakova i najčešće korišćeni tip podataka za skladištenje teksta. Pored toga, string takođe može da sadrži cifre i simbole, međutim, uvek se tretira kao tekst.

Broj telefona se obično čuva kao string (+1-999-666-3333), ali se takođe može sačuvati i kao ceo broj (9996663333).