4.2 Uslovi, petlje, nizovi i rečnici
Kontrolni tok programa je redosled kojim se programski kod izvršava.
Pithon ima tri tipa kontrolnih struktura:

Sekvencijalni - podrazumevani režim
Selekcija - koristi se za odluke i grananje
Ponavljanje - koristi se za petlje, tj. ponavljanje dela koda više puta
Sekvencijalni
Sekvencijalni iskazi su skup naredbi čiji se proces izvršavanja dešava u nizu. Problem sa sekvencijalnim izjavama je u tome što ako se logika pokvari u bilo kojoj liniji, onda će kompletno izvršenje izvornog koda prekinuti.
Kopirati sledeći blok koda izvršiti ga na sledećoj strani:
https://www.w3schools.com/python/trypython.asp?filename=demo_default
## This is a Sequential statement
 
a=2
b=1
c=a-b
print("Razlika je : ",c)
Kontrole izbora/odluke
U Pyhon-u, naredbe za izbor su takođe poznate kao izjave kontrole odlučivanja ili izjave o grananju.

Naredba za izbor omogućava programu da testira nekoliko uslova i izvrši instrukcije na osnovu toga koji je uslov tačan.

Neke izjave o kontroli odlučivanja su:

 • Simple if
 • if-else
 • nested if
 • if-elif-else
Simple if: Ako su iskazi naredbe toka kontrole koje nam pomažu da pokrenemo određeni kod, ali samo kada je određeni uslov ispunjen ili zadovoljen. Jednostavan ako ima samo jedan uslov za proveru.
Kopirati sledeći blok koda izvršiti ga na sledećoj strani:
https://www.w3schools.com/python/trypython.asp?filename=demo_default
n = 10
# proveri da li je n deljivo sa 2
if n % 2 == 0: 
  print("n je paran broj")
if-else: Naredba if-else procenjuje uslov i izvršiće telo if ako je uslov testa Tačan, ali ako je uslov False, onda se izvršava telo else..
Kopirati sledeći blok koda izvršiti ga na sledećoj strani:
https://www.w3schools.com/python/trypython.asp?filename=demo_default
n = 5
if n % 2 == 0:
  print("n je paran")
else:
  print("n je neparan")
ugnežđeni if: Ugnežđeni if iskazi su if naredba unutar druge if naredbe.
Kopirati sledeći blok koda izvršiti ga na sledećoj strani:
https://www.w3schools.com/python/trypython.asp?filename=demo_default
a = 5
b = 10
c = 15
if a > b:
  if a > c:
   print("a je veći broj")
  else:
    print("c je veći broj")
elif b > c:
  print("b je veći broj")
else:
   print("c je veći broj")
if-elif-else: Naredba if-elif-else se koristi za uslovno izvršavanje naredbe ili bloka iskaza.: Ugnežđeni if iskazi su if naredba unutar druge if naredbe.
Kopirati sledeći blok koda izvršiti ga na sledećoj strani:
https://www.w3schools.com/python/trypython.asp?filename=demo_default
x = 15
y = 12
if x == y:
  print("brojevi su jednaki")
elif x > y:
  print(" x je veći od y")
else:
  print("x je manji od y")
Ponavljanje (petelje)
Naredba ponavljanja se koristi za ponavljanje grupe (bloka) programskih instrukcija.
for petlja: for petlja se koristi za ponavljanje niza koji je ili lista, tuple, rečnik ili skup. Možemo da izvršimo skup iskaza jednom za svaku stavku na listi, tuple ili rečniku.
Kopirati sledeći blok koda izvršiti ga na sledećoj strani:
https://www.w3schools.com/python/trypython.asp?filename=demo_default
lst = [1, 2, 3, 4, 5]
for i in range(len(lst)):
   print(lst[i], end = " ")
 
for j in range(0,10):
  print(j, end = " ")
while petlja: U Python-u, while petlje se koriste za izvršavanje bloka naredbi uzastopno dok se dati uslov ne ispuni. Zatim se ponovo proverava izraz i, ako je još uvek tačan, telo se ponovo izvršava. Ovo se nastavlja sve dok izraz ne postane netačan.
Kopirati sledeći blok koda izvršiti ga na sledećoj strani:
https://www.w3schools.com/python/trypython.asp?filename=demo_default
m = 5
i = 0
while i < m:
   print(i, end = " ")
   i = i + 1
print("kraj")
Nizovi
Niz može da sadrži mnogo vrednosti pod jednim imenom, a vrednostima možete pristupiti pozivanjem na broj indeksa.
Pogledati primere i uraditi vežbe:
https://www.w3schools.com/python/python_arrays.asp
Rečnici
Rečnici se koriste za čuvanje vrednosti podataka u parovima ključ: vrednost.