5 saveta od strane Scrum Master-a
sa 18+ godina iskustva, za samoorganizujuće timove
U ovoj sesiji, govornik daje savete za unapređenje samorganizujućih timova, koristeći svoje dugogodišnje iskustvo. Naglašava važnost jasno definisanih ciljeva i uloga unutar tima kako bi se izbegli problemi u komunikaciji i produktivnosti. Važno je da svaki član zna šta se od njega očekuje. Takođe, ukazuje na značaj povratne informacije i otvorenu atmosferu gde su sva mišljenja cenjena i gde se ohrabruje kritičko razmišljanje.

Različita mišljenja unutar tima treba uskladiti kako bi akcije bile koherentne i usmerene ka zajedničkom cilju. Pored toga, govornik ističe kako je autonomija u izvršavanju zadataka ključna i kako menadžeri treba da izbegavaju mikromenadžment. Daje praktične savete o komunikaciji, predlažući fokus na "šta" treba uraditi umesto na "kako" treba uraditi posao.

Govornik dalje objašnjava da menadžeri trebaju verovati ekspertima da će obaviti posao i da se treba fokusirati na rezultat, a ne na akcije koje vode do njega. Pominje značaj postavljanja zadatka timu i potrebu za potvrđivanjem razumevanja zadatka od strane svakog člana. Navodi kako je bolje identifikovati i ispraviti grešku nego konstantno vršiti mikromenadžment.

Na kraju, govornik apostrofira važnost multifunkcionalnih timova koji poseduju različite veštine, što doprinosi njihovoj otpornosti i sposobnosti da pomažu jedni drugima. Takođe se napominje potreba za kontinuiranim napredovanjem i učenjem unutar tima. Kroz primenu ovih saveta, govornik je primetio značajno povećanje produktivnosti u timu na projektu na kojem je radio.
In this session, the speaker provides advice for improving self-organizing teams, drawing on their years of experience. They emphasize the importance of clearly defined goals and roles within the team to avoid communication and productivity issues. It's crucial that each member knows what is expected of them. Additionally, they highlight the importance of feedback and an open atmosphere where all opinions are valued and critical thinking is encouraged.

Differing opinions within the team need to be aligned to ensure cohesive actions directed towards a common goal. Furthermore, the speaker emphasizes that autonomy in task execution is key and that managers should avoid micromanagement. They offer practical communication advice, suggesting a focus on "what" needs to be done rather than "how" to do the job.

The speaker further explains that managers should trust experts to get the job done and focus on results rather than actions leading to them. They mention the importance of task assignment to the team and the need for each member to confirm their understanding of the task. It's better to identify and correct mistakes than to constantly engage in micromanagement.

Finally, the speaker highlights the importance of multifunctional teams with diverse skills, contributing to their resilience and ability to assist one another. They also note the need for continuous improvement and learning within the team. Through the application of these tips, the speaker has observed a significant increase in team productivity on the project they worked on.
I AM AI Academy redefiniše obrazovanje nekonvencionalnim i visoko praktičnim pristupom u isporuci znanja.
Spain, 2018-2023
copyright SentienceLab S.C.