Uslovi korišćenja

Uvod
Ovi opšti uslovi i odredbe obuke („uslovi obuke“) sadrže sva prava i obaveze SentienceLab-a i njegovih filijala i podružnica („nas”, „naš”, „mi”, „I AM AI Academy”) i fizićkog i pravnog lica koje ima ugovor sa
I AM AI Academy i/ili njenim filijalama i/ili podružnicama, ili fizičkog ili pravnog lice koje koristi naš web sajt („ti” i „tvoj”). Uslovi napisani velikim slovima imaju značenja koja im se pripisuju u ovim uslovima obuke.
Ovi uslovi obuke odnose se na vaše korišćenje našeg web sajta www.iamai.academy, kao i na korišćenje usluga koje možete tamo naći, poput naših obuka, kurseva i sesija na kojima se staramo o programu i treneru (svakoj „obuci”) i o svim dokumentima koje koristite da biste kupili obuku, uključujući na primer, nalog za kupovinu. Ovim izričito odbijamo primenljivost bilo kojih drugih uslova i odredaba, uključujući vaše generalne uslove i odredbe.
Ovim zadržavamo pravo da izmenimo ovaj Ugovor na način na koji smatramo da je potrebno, bez potrebe da prosleđujemo posebna obaveštenja kako bismo primenili neke promene. Saglasni ste da isključivo vi budete odgovorni za to da ste u toku sa bilo kakvim promenama ovog Ugovora. Takođe potvrđujete da nastavljanje korišćenja našeg web sajta ili usluga nakon bilo kakvih izmena ovog Ugovora predstavlja vaše prihvatanje svih promena Ugovora.

Ugovor, promene, i otkazivanje
Možete se prijaviti za naše obuke na našem web sajtu. Prijavljivanjem, vi izričito potvrđujete da ste saglasni sa našim uslovima obuke.
Korisnik može da otkaže kupovinu odabranog kursa ili paketa u periodu od 14 kalendarskih dana od dana kada je potpisao ugovor ukoliko nije još uvek pristupio sadržaju ili započeo obuku.
U slučaju da dođe do otkazivanja u skladu sa utvrđenim zahtevima, I AM AI Academy će nadoknaditi korisniku ukupan iznos kupovine ili iznos ugovorenog paketa.
Možemo da prekinemo, pomerimo datum, i/ili otkažemo obuku po sopstvenom nahođenju, zbog slučajeva nepredviđenih okolnosti, nedostatka ili velikog broja prijava za određenu obuku, ili bolesti trenera. Uvek ćemo vas obavestiti o tome u najkraćem roku. Nakon što dobijete takvo obaveštenje, imate 2 nedelje da otkažete obuku i dobijete punu refundaciju novca.
U slučaju da je iznos uplaćen kao avans ili rezervacija mesta za obuku, sticalac novca može zahtevati refundaciju u periodu od 3 nedelje od dana uplate, slanjem mejla na: iamaiacademy@gmail.com, navodeći podatke o kupcu, kursu, i navodeči na koji način želite da vam se novac vrati.

Svi zahtevi za promenom datuma sa vaše strane biće po našem nahođenju. Ako ste platili pristup kursevima/obuci za određeno trajanje, saglasni ste da zbog vaše nemogućnosti da pristupite ili koristite kurseve u okviru navedenog trajanja, nećete imati pravo na produženje (osim ako ne platite za dalji pristup).
Ovim zadržavamo pravo da promenimo naše usluge i cene, ili bilo koje njihove komponente. U tom slučaju, ovde ste saglasni da platite sve potrebne troškove, uključujući naknade za mogućnost plaćanja, poreze i druge naknade koje prate ove promene.

Cene i stope plaćanja
Cenu svih naših obuka možete pronaći na našem sajtu www.iamai.academy.
Osim ukoliko nije drugačije ugovoreno u pisanoj formi, cena naših obuka uključuje troškove materijala za obuku (što će biti definisano u nastavku), upotrebu alata, prostoriju za obuku, kafu, čaj i ručak (ukoliko je planiran). Po sopstvenom nahođenju, možemo da promenimo cenu obuke nakon što smo sklopili ugovor sa vama, i naplatimo vam odgovarajuću razliku, u slučaju izmenjenih okolnosti.
Saglasni ste da se sve naknade primaju na neto osnovi i da ste odgovorni za sve naknade, poreze, kamate ili naknade bilo koje druge vrste, bilo međunarodne ili državne. Ako smo napravili grešku u visini iznosa koji smo obračunali ili naplatili vama, ovim zadržavamo pravo da izvršimo dodatne naplate na račun poreza, naknada za mogućnost plaćanja, ili bilo kojih drugih troškova koji su potrebni kako bismo bili sigurni da ćemo primiti naznačene cene/naknade za naše usluge bez ikakvih odbitaka.
U slučaju da imate nedoumica ili želite da nas pitate nešto o konkretnom slučaju, pišite nam na iamaiacademy@gmail.com.

Fakturisanje i plaćanje

Vi ste u obavezi da u potpunosti platite obuku, ili bilo koju od naših usluga unapred, preko naših opcija onlajn plaćanja, čiji će uslovi i odredbe biti primenjivi na vašu uplatu.
Ukoliko ne uplatite iznos u ugovorenom roku plaćanja, zadržavamo pravo da ne uključimo učesnika/učesnike u obuku (svakog „učesnika”), da odbijemo pristup obuci, i okončamo ugovor o obuci koji je sklopljen između nas, ne dovodeći u pitanje bilo koje pravne okvire određenog zakona ili prava.
Ako nakon ponovljenog zahteva za plaćanjem i dalje ne platite preostali iznos, možemo angažovati treću stranu da namiri naše potraživanje. Ukoliko dođe do toga, takođe odgovarate za sve prateće troškove, uključujući bez ograničenja sve sudske i vansudske troškove. Vansudski troškovi se obračunavaju kao 15% od ukupnog iznosa potraživanja sa minimalnim iznosom od 125 evra.

Spoljašnje veze

Usluga može da vas pošalje na druge sajtove preko linkova.
Međutim, I AM AI Academy ne kontroliše ove web sajtove ili njihov sadržaj, oni podležu svojim uslovima i odredbama. Samim tim, I AM AI Academy nije odgovorna za kvalitet, tačnost ili verodostojnost ovih sajtova.


Starost

Što se tiče korišćenja Usluge, izjavljujete da ste punoletni i da imate neophodnu pravnu sposobnost da se obavežete ugovorom u skladu sa njegovim odredbama i uslovima, koje u potpunosti razumete i prihvatate.
Ako ugovarate Usluge u ime kompanije, potvrđujete da imate ovlašćenje da adekvatno zastupate kompaniju.
Izjavljujete da su sve informacije koje dajete za pristup Usluzi, pre i tokom korišćenja, istinite, potpune i tačne.

Intelektualna svojina
Sva prava intelektualne i industrijske svojine koja se odnose na naše obuke (uključujući obuke uživo), usluge, obezbeđenu opremu, programiranje, materijale za obuku i/ili dokumentaciju (jednom rečju „materijali za obuku”) su i ostaju isključivo naše vlasništvo i naših davalaca licence.
Saglasni ste da naša kompanija zadržava ekskluzivno vlasništvo i/ili vlasništvo nad bilo kojom intelektualnom svojinom na našem web sajtu, ili nad bilo kojim sadržajem koji se na njemu može naći.
Ne smete da objavljujete, kopirate, umnožavate, ili na drugi način umnožavate našu intelektualnu svojinu. Ne smete da pravite audio ili video zapise, niti da objavljujete obuke. Materijale za obuku mogu samo koristiti učesnici. Za bilo kakvo drugo korišćenje sadržaja Usluge potrebna vam je naša pismena saglasnost.

Poverljive informacije
Saglasni ste da ćete sve naše poverljive informacije čuvati u strogoj tajnosti i da nećete otkriti naše poverljive informacije. Za potrebe ovog Ugovora, poverljive informacije će obuhvatati sve informacije i materijale koje smo mi, naši provajderi, ili predstavnici okrili vama, uključujući sve materijale za obuku (uključujući i obuke uživo), video zapise, dokumenta, i bilo koje druge materijale (u bilo kojoj formi) koji se odnose na prethodno.
„Poverljive informacije” ne uključuju informacije ili podatke koje možete dokazati verodostojnom pisanom dokumentacijom, (i) koju ste sami razvili bez pozivanja na naše poverljive informacije; (ii) koja je ili postaće dostupna javnosti, osim kao rezultat vašeg otkrivanja u suprotnosti sa ovim Ugovorom; (iii) koja je već u vašem posedovanju ili vam postaje dostupna na neproverenoj osnovi od izvora koji nismo mi, niti bilo ko od naših provajdera ili predstavnika, dokle god je taj izvor vama stran i obavezuje vas sporazumom ili drugim obavezama i zabranjuje otkrivanje; ili (iv) koja je bila u vašem posedu pre nego što su je dali naši provajderi ili predstavnici u skladu sa ovim. Bez obzira na izuzetke kod Poverljivih informacija u ovom paragrafu, ovim ste saglasni da nećete objavljivati nijedan od naših materijala za obuku.

Zabranjene aktivnosti

Pored svega, saglasni ste da nećete izvršiti nijednu od navedenih radnji:

a) Pristupanje, nadgledanje ili kopiranje sadržaja ili informacija sa ovog sajta korišćenjem robota, crawler-a, scraper-a podataka ili bilo kog drugog automatizovanog sredstva koje omogućava da se pristupi web sajtu ili sadržaju, da se crawl-uje, indeksira, preuzima ili koristi u bilo koju svrhu bez izričite pismene dozvole Vladimira Obradovića (I AM AI Academy);
b) Ugrađivanje, preslikavanje ili na bilo koji način pripajanje nekog dela našeg web sajta drugom bez prethodne pismene dozvole;
c) Pokušaj menjanja, prevođenja, adaptacije, izmena, dekompiliranja, rastavljanja ili obrnutog inženjeringa bilo kog softverskog programa koji Vladimir Obradović (I AM AI Academy) koristi u vezi sa web sajtom;
d) Korišćenje web sajta za pretnju, uznemiravanje, prevaru, podsticanje i zagovaranje uznemiravanja druge osobe, ili bilo kakvo ometanje korišćenja sajta od strane drugog korisnika;
e) Korišćenje web sajta za slanje ili prenošenje neželjene pošte („spam”), lančanih pisama, takmičenja, „junk mail-a”, piramidalnih šema, istraživanja i drugih masovnih poruka, bilo komercijalne, ili nekomercijalne prirode;
f) Korišćenje web sajta za kršenje prava trećih lica, uključujući kršenje poverenja i kršenje autorskih prava, žigova, patenata, poslovnih tajni, moralnih prava, prava privatnosti ili bilo kojih drugih prava intelektualne ili vlasničke svojine;
g) Pokušaj neovlašćenog pristupa web sajtu, kompjuterskim sistemima ili mrežama povezanim sa web sajtom, putem hakovanja, rudarenja ili na neki drugi način. Takođe, i putem prenošenja kompjuterskih virusa, crva, defekata, trojanskog konja ili drugih elemenata destruktivne prirode;
h) Korišćenje bilo kog uređaja, softvera ili rutine koja remeti pravilno fukncionisanje i bezbednosne mere web sajta.

Kontakt

Imajte na umu da ćemo informacije koje ste ostavili putem našeg web sajta koristiti u skladu sa našom politikom privatnosti. Ukoliko imate nekih pitanja u vezi sa našom politikom privatnosti, obavestite nas.
Naše kontakt podatke možete naći u našoj politici privatnosti.

Odricanje od odgovornosti

Mi, naši službenici, akcionari, direktori, zaposleni, agenti, saradnici, i dobavljači treće strane ne garantujemo, niti dajemo bilo kakve izjave ili jemstvo u pogledu kvaliteta, dostupnosti, blagovremenosti, potpunosti ili tačnosti naših usluga i naše web stranice (uključujući i sav sadržaj koji se tamo nalazi), ili bilo koju informaciju u vezi sa uslugama, bez obzira da li se nalazi na sajtu ili ne. Mi pružamo usluge na osnovu onoga „kao što jeste” u maksimalnom obimu koji je dozvoljen zakonom.
Ne dajemo garancije bilo koje vrste, bilo izričito ili podrazumevano, uključujući ali ne ograničavajući se na garancije pogodnosti za određenu svrhu, tačnost, kvalitet i mogućnost prodaje. Osim ukoliko nije izričito navedeno u ovom ugovoru, nikakve usmene ili pisane informacije ili saveti, koje mi ili naši predstavnici dajemo neće biti uzete kao garancija.
Isto tako, Vladimir Obradović (I AM AI Academy) isključuje bilo kakvu odgovornost za štetu bilo koje vrste koja može biti posledica korišćenja Usluge i njenog sadržaja od strane korisnika, klijenata ili profesionalaca, ili koja može biti posledica nedostatka verodostojnosti, validnosti ili autentičnosti informacija koje korisnici pružaju drugima o sebi. Pogotovo, Vladimir Obradović (I AM AI Academy) isključuje bilo kakvu odgovornost za štetu bilo koje vrste koja može biti posledica lažnog predstavljanja treće strane od strane korisnika u bilo kojoj vrsti komunikacije koja se obavlja preko Servisa.

Slično tome, Vladimir Obradović (I AM AI Academy) ne snosi odgovornost prema obavezama u proveravanju ili praćenju sadržaja i informacija, pogotovo vezano za komentare koje ostavljaju korisnici.
U ovom slučaju, pogođeni korisnik mora poslati mejl na iamaiacademy@gmail.com prilažući potvrdu o registraciji u otkazanoj aktivnosti i kopiju ličnog dokumenta kupca.
U slučaju da imate nedoumica, kontaktirajte nas na iamaiacademy@gmail.com.

Drugi uslovi
Izuzev našeg namernog ili grubog nemara, naša odgovornost za štetu u vezi sa našim izvršavanjem ili neizvršavanjem obaveza prema ugovoru između vas i nas ograničena je na cenu obuke iz koje takva odgovornost proističe.
Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu zbog prekida, pomeranja datuma i/ili otkazivanja obuke. Ni u kom slučaju ne snosimo odgovornost za bilo kakvu drugu štetu, uključujući bez ograničenja indirektne štete, posledične štete ili štete koje su rezultat uništavanja, kašnjenja, nejasnoće, ili drugih grešaka u komunikaciji između vas i nas.
Svi ugovori između nas i vas strogo su regulisani zakonima Španije. Svi sporovi će se rešavati isključivo pred nadležnim sudom grada Malage, u Španiji.


Mejl: iamaiacademy@gmail.com
Sentiencelab S.C
Urb Paraiso de la Bahia 8I 29690 Casares, Španija

I AM AI Academy redefiniše obrazovanje nekonvencionalnim i visoko praktičnim pristupom u isporuci znanja.
Spain, 2018-2023
copyright SentienceLab S.C.